LIMITED EDITION

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πλήρεις Όροι και Προϋποθέσεις
 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπερισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυνέπειας με όλες τις άλλες επικοινωνίες, περιλαμβανομένων των διαφημίσεων ή των προωθητικών ειδών. Οι οδηγίες συμμετοχής/εξαργύρωσης θεωρείται ότι αποτελούν μέρος των όρων και προϋποθέσεων και, με τη συμμετοχή τους, όλοι οι αιτούντες θα θεωρείται ότι αποδέχονται και δεσμεύονται από τους όρους και προϋποθέσεις. Διατηρήστε ένα αντίγραφο για δική σας πληροφόρηση.
 2. Επιλεξιμότητα: Η προωθητική ενέργεια απευθύνεται σε κάτοικους Ελλάδος και Κύπρου ηλικίας 18 και άνω μόνο, εξαιρουμένων των υπαλλήλων του Διοργανωτή και των συγγενών τους πρώτου βαθμού, των εκπροσώπων τους και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο συνδέεται επαγγελματικά ή άμεσα με τη διαχείριση και το μάρκετινγκ της προωθητικής ενέργειας και την παροχή των δώρων.
 3. Περίοδος ισχύος της προωθητικής ενέργειας: Οι συμμετοχές πρέπει να λαμβάνονται μεταξύ 00:00:01 στις 24.09.2020 και 23:59:59 στις 31.12.2020.
 4. Απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο και απόδειξη αγοράς. Τα Επιλέξιμα Προϊόντα υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και διατίθενται μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 5. Οδηγίες συμμετοχής: Για να συμμετάσχετε στην προωθητική ενέργεια, αγοράστε ένα επιλέξιμο προϊόν Glade («Επιλέξιμο Προϊόν», βλ. ρήτρα 9 παρακάτω για τη λίστα των Επιλέξιμων Προϊόντων) από οποιονδήποτε συμμετέχοντα μεταπωλητή εντός της περιόδου ισχύος της προωθητικής ενέργειας. Διατηρήστε την απόδειξη ως απόδειξη της αγοράς. Οι αποδείξεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία που εμπίπτει εντός της περιόδου ισχύος της προωθητικής ενέργειας. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.gladejourneytolapland.com, εισαγάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μεταφορτώστε μια φωτογραφία της απόδειξης αγοράς σας (απόδειξη) και τα τελευταία 5 ψηφία του γραμμοκώδικα (EAN) του Επιλέξιμου Προϊόντος. Απαιτείται χωριστή αγορά και απόδειξη για κάθε συμμετοχή. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα υποβάλλονται σε κλήρωση, όπως περιγράφεται στο μέρος 11 παρακάτω, για την επιλογή των νικητών του δώρου που αναγράφεται στο μέρος 6 που ακολουθεί.
 6. Δώρο: 30 φορητοί εκτυπωτές φωτογραφιών HP Sprocket. Το δώρο έχει μέγιστη αξία 100 €. Ο νικητής φέρει την ευθύνη να καταβάλει οποιονδήποτε φόρο προκύπτει από την αποδοχή του δώρου. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Δώρο, ανατρέξτε στη ρήτρα 10.
 7. Ο Διοργανωτής δεν:
  1. Θα φέρει ευθύνη για συμμετοχές οι οποίες είναι αργοπορημένες, λανθασμένες, μη επιλέξιμες, ατελείς, παραμορφωμένες, αλλοιωμένες, χαμένες, τοποθετημένες σε λάθος μέρος, κατεστραμμένες ή καθυστερημένες κατά τη μεταφορά, ανεξαρτήτως αιτίας, όπως, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε βλάβης εξοπλισμού, τεχνικής δυσλειτουργίας, οποιουδήποτε είδους βλάβης συστημάτων, δορυφόρου, δικτύου, διακομιστή, υλικού ή λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου λόγου, και
  2. Δεν θα αποδέχεται την απόδειξη αποστολής ως απόδειξη παραλαβής συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια για το Δώρο.
 8. Δεν επιτρέπονται οι συμμετοχές από τρίτα μέρη και οι μαζικές συμμετοχές. Οι συμμετοχές μέσω τρίτων μερών ή κοινοπραξιών, οι συμμετοχές μέσω μακροεντολών ή άλλων αυτοματοποιημένων μέσων και οι συμμετοχές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των Όρων και Προϋποθέσεων πλήρως θα ακυρώνονται. Εάν αποδειχθεί ότι είτε ένας συμμετέχων είτε τα μέλη ενός νοικοκυριού χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μέσα για να παρακάμψουν αυτή την προϋπόθεση, όπως, χωρίς περιορισμό, παραποιώντας παραπλανητικά δεδομένα, ενεργώντας παραπλανητικά ή δόλια κατά τη γνώμη του Διοργανωτή, χρησιμοποιώντας ταυτότητες άλλες από τις δικές τους ή οποιοδήποτε άλλο αυτοματοποιημένο ή μη αυτοματοποιημένο μέσο ώστε να αυξήσουν τις συμμετοχές του συμμετέχοντα ή ενεργώντας διαφορετικά κατά παράβαση των παρόντων όρων, οι εν λόγω συμμετέχοντες θα αποκλείονται και το δικαίωμά τους επί οποιουδήποτε δώρου θα ακυρώνεται. Συνιστάται στους συμμετέχοντες να είναι προσεκτικοί κατά την εισαγωγή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη.
 9. Επιλέξιμα προϊόντα: Τα Επιλέξιμα Προϊόντα υπόκεινται στη διαθεσιμότητά τους και διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 10. Περαιτέρω πληροφορίες Δώρου:
  1. Οι νικητές θα λαμβάνουν επιβεβαίωση ότι κέρδισαν το δώρο μέσω e-mail ή τηλεφωνικά (δεδομένου ότι έχει προσκομισθεί τηλέφωνο επικοινωνίας) εντός 14 ημερών από το τέλος της Περιόδου ισχύος της προωθητικής ενέργειας.
  2. Όλα τα δώρα είναι μη μεταβιβάσιμα. Τα δώρα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά. Στην απίθανη περίπτωση που ένα δώρο καταστεί μη διαθέσιμο (λόγω ανωτέρας βίας ή ακαταλληλότητας του δώρου για τους νικητές κτλ.), ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με δώρο που κρίνει ανάλογης αξίας.
 11. Επιλογή και ειδοποίηση νικητών: Οι νικητές και 20 επιλαχόντες θα επιλεγούν τυχαία μέσω αυτοματοποιημένου αλγορίθμου εντός 5 ημερών από το τέλος της Περιόδου ισχύος της προωθητικής ενέργειας. Οι νικητές θα λάβουν ένα e-mail στον λογαριασμό που χρησιμοποίησαν κατά την υποβολή της νικητήριας συμμετοχής τους, που θα τους ενημερώνει ότι έχουν νικήσει, εντός 14 ημερών από το τέλος της Περιόδου ισχύος της προωθητικής ενέργειας. Ο νικητής θα έχει 10 εργάσιμες ημέρες για να απαντήσει στο e-mail ειδοποίησης νικητή. Εάν κάποιος νικητής δεν απαντήσει εντός αυτής της προθεσμίας, θα θεωρείται ότι ο νικητής έχει αρνηθεί το δώρο και ένας επιλαχών θα ειδοποιείται σύμφωνα με τη σειρά κλήρωσης, με το ίδιο χρονικό περιθώριο απάντησης. Εάν ένα δώρο δεν μπορεί να εκχωρηθεί αφού έχει προσεγγιστεί ένας επιλαχών, τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να κρατήσει το δώρο και να το θεωρήσει μη εκχωρημένο. Οι συμμετέχοντες που δεν έχουν κερδίσει δεν θα ειδοποιούνται. Αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντα να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε κατά την υποβολή της συμμετοχής του είναι ακριβή. Ο Διοργανωτής θα δημοσιεύει ή θα γνωστοποιεί με άλλο τρόπο δημόσια τα ονόματα των νικητών κατ' απάντηση σε e-mail που θα αποστέλλεται στο https://contact.scjbrands.com/el-gr και θα λαμβάνεται μεταξύ 20 Φεβρουαρίου και 20 Μαρτίου 2021, με τίτλο «Νικητές Δώρου Glade Ελλάδος».
 12. Προστασία δεδομένων: Τα προσωπικά στοιχεία που καταγράφονται από τους συμμετέχοντες κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαχείρισης της προωθητικής ενέργειας και για την παράδοση του δώρου μόνο και δεν θα διατηρούνται μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, εκτός εάν επιλέξετε να λαμβάνετε περισσότερα νέα σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα ή σε περίπτωση που η διατήρηση προσωπικών δεδομένων απαιτείται δια νόμου. Υποβάλλοντας τα προσωπικά δεδομένα τους, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη συλλογή και χρήση τους δυνάμει των ανωτέρω όρων. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρούνται ανά πάσα στιγμή εμπιστευτικά και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [(ΕΕ) 2016/679] (ΓΚΠΔ) και τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή θα κοινοποιούνται στον πάροχο του δώρου. Τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίταξης στην επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων θα ασκείται προς τον Διοργανωτή μέσω e-mail στη διεύθυνση https://contact.scjbrands.com/el-gr. Οι συμμετέχοντες έχουν επίσης το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην αρμόδια εποπτική αρχή (Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) , www.dpa.gr) Κάντε κλικ [εδώ] για την Πολιτική Απορρήτου του Διοργανωτή.
 13. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους στην Προωθητική ενέργεια χρησιμοποιώντας το νόμιμο όνομά τους. Ο Διοργανωτής θα εξακριβώνει την επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής θα απαιτεί τις πληροφορίες που θεωρεί ευλόγως απαραίτητες για τον σκοπό αυτό και το Δώρο δύναται να παρακρατηθεί εκτός εάν και έως ότου ικανοποιηθεί ο Διοργανωτής με την εξακρίβωση.
 14. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ένας Νικητής έχει παραβεί οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ιδιαίτερα σε περίπτωση που ένα πρόσωπο έχει παραβεί τους περιορισμούς συμμετοχής, ο Διοργανωτής δύναται να ασκήσει το δικαίωμά του να αποκλείσει το εν λόγω πρόσωπο και να απαιτήσει την επιστροφή του Δώρου ή την επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε Δώρο στον Διοργανωτή, ακόμη και αν το δώρο έχει εκχωρηθεί και/ή έχει δοθεί στον εν λόγω συμμετέχοντα ή Νικητή.
 15. Ο Διοργανωτής δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ούτε εγγύηση σε σχέση με οποιοδήποτε παρεχόμενο Δώρο. Εκτός ως ορίζεται ρητά στο παρόν και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, όλες οι προϋποθέσεις, εγγυήσεις και δηλώσεις που εκφράζονται ή υπονοούνται από τον νόμο εξαιρούνται με το παρόν. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, με το παρόν δεν αποδεχόμαστε και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή Νικητή σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα αυτής της Προωθητικής ενέργειας όπως και αν έχει προκληθεί, περιλαμβανομένου για οποιοδήποτε κόστος, έξοδα, κατασχεθέντα δώρα, ζημίες και άλλες υποχρεώσεις, δεδομένου ότι τίποτα στο παρόν δεν λειτουργεί με τρόπο που περιορίζει ή απαλλάσσει την ευθύνη μας για ατομικό τραυματισμό ή θάνατο που έχει προκληθεί λόγω δικής μας αμέλειας ή την ευθύνη περί δόλιας ψευδής παράστασης. Για την αποφυγή αμφιβολίας, αυτή η παράγραφος θα ισχύει επίσης σε σχέση με οποιοδήποτε δώρο παρέχεται από τρίτο πάροχο.
 16. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να διεξαχθεί με τον προγραμματισμένο τρόπο για λόγους που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, παγκόσμιες πανδημίες (πχ. Covid-19), παραποίηση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνικές βλάβες ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους πέρα από τον έλεγχο του Διοργανωτή που αλλοιώνουν ή επηρεάζουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, τη νομιμότητα, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή της παρούσας Προωθητικής ενέργειας ή οποιουδήποτε Δώρου, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα (τηρουμένων οποιωνδήποτε γραπτών οδηγιών που έχουν δοθεί δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας) να τερματίσει, τροποποιήσει ή αναστείλει την Προωθητική ενέργεια ή οποιοδήποτε Δώρο.
 17. Σε περίπτωση ενέργειας, παράλειψης, γεγονότος ή περίστασης πέρα από τον εύλογο έλεγχο του Διοργανωτή, που αποτρέπει τον Διοργανωτή από το να συμμορφωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ο Διοργανωτής δεν θα φέρει ευθύνη για οποιανδήποτε αθέτηση ή καθυστερημένη εκτέλεση της υποχρέωσής του.
 18. Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε φωτογραφίες ή στοιχεία ενός νικητή για διαφήμιση σε σχέση με την προωθητική ενέργεια ή διαφορετικά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται προηγουμένως η ρητή συγκατάθεση του νικητή από τον Διοργανωτή.
 19. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να εξακριβώσει τα στοιχεία οποιουδήποτε νικητή πριν την εκχώρηση ενός δώρου και, επίσης, να αποκλείσει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει παρέμβει στη διαδικασία υποβολής συμμετοχών.
 20. Η ελληνική νομοθεσία θα διέπει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τα δικαστήρια της Ελλάδος θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία ακρόασης οποιωνδήποτε διαφορών.
 21. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρούσες ρήτρες αποδειχθεί παράνομη, άκυρη ή με άλλο τρόπο μη εφαρμόσιμη, τότε θα διακόπτεται και θα διαγράφεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και οι εναπομείνασες ρήτρες θα παραμένουν και θα συνεχίζουν να έχουν πλήρη ισχύ.

Διοργανωτής: SC Johnson Hellas Ltd, Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα.